În data de 13 decembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 357/2022 care aduce schimbări la Ordonanța de Urgență cu nr. 27/2022, modificată și completată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 119/2022 privind plafonarea prețurilor la clienții finali de electricitate și gaze naturale

ENERGIE ELECTRICĂ


NOUTĂȚI pentru clientul CASNIC de energie electrică:


În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, prețul final la care vor fi facturați clienții casnici va fi:

1. maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus DACĂ:

a) va consuma lunar între 0 și 100 kWh inclusiv;
b) utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor;
c) are în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învăţământ;
d) reprezintă o familie monoparentală și are în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care urmează o formă de învațământ.

NOTĂ: Dacă clientul casnic se află în una din situațiile descrise la pct.1 lit. b), c) și/sau d) este necesar să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere (modele atașate) care să confirme situația în care se află și să o transmită furnizorului la adresa de e-mail: office@getica95.ro.

OBSERVAȚIE: Clientul casnic va fi facturat la prețul plafonat de 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au înregistrat documentele la furnizor.

2. maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul de energie electrică cuprins între 100,01 și 255 kWh inclusiv;

3. maximum 1,30 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună

Notă: În situația în care consumatorul va avea un consum lunar de peste 300 kWh, întregul consum se va factura la prețul maximal de 1,30 lei/kWh, cu TVA inclus

În cazul clienţilor finali casnici, preţul final plafonat se aplică DOAR la locurile de consum de domiciliu/reşedinţă, astfel:
a) clientul final casnic cu un singur loc de consum, beneficiază automat de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar,
b) clientul final casnic care are atât adresă de reşedinţă, cât şi adresă de domiciliu, poate beneficia de preţul plafonat la care se încadrează conform consumului lunar, FIE la adresa de domiciliu, FIE la adresa de reşedinţă (conform cererii și a declaratiei model atașat),precum și pe baza unei declaraţii depuse la furnizorul de energie electrică, privind faptul că NU beneficiază de preţ plafonat pentru un alt loc de consum (model atașat).

NOUTĂȚI pentru clientul NONCASNIC de energie electrică:


În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, prețul final la care vor fi facturați clienții noncasnici va fi:

1. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum fiind facturată la maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru:
a) întreprinderi mici și mijlocii (IMM), cum sunt definite în Legea nr. 346/2004;
b) operatori regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare nr. 51/2006 ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice;
c) operatorii economici din industria alimentară (cod CAEN 10), şi cei din agricultură și pescuit (cod CAEN 01 şi 03);
d) autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public;
e) institutele naționale de cercetare-dezvoltare definite de OUG nr. 57/2002 și Legea nr. 324/2003;

NOTA: Clientul noncasnic din ORICARE categorie de mai sus va depune o declarație pentru a beneficia de schema de sprijin.

Având în vedere introducerea unor noi categorii de clienți noncasnici, pentru categoriile arătate la lit. b) operatori regionali ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice, c) operatori economici din agricultură și pescuit (cod CAEN 01 şi 03), precum şi instituțiile publice aparținând cultelor recunoscute oficial în România este necesară completarea și depunerea unei declarații pe propria răspundere a reprezentantului legal (Anexa 4 si Anexa 5 modele atașate).

Dacă documentele necesare conform OUG 27/2022 au fost anterior depuse la funizor și beneficiază deja de un preț plafonat, NU mai este necesară o nouă declarație.

OBSERVAȚIE: Clientul noncasnic care trebuie să depună declarația pe proprie răspundere, va beneficia de prețul plafonat menționat mai sus, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au înregistrat documentele la furnizor.

2. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii nr. 1/2011, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în HG nr. 867/2015.

3. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum şi cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006;

Clienții casnici și noncasnici care nu se încadrează în niciuna din situațiile și categoriile de mai sus, vor fi facturați la prețul de 1,3 lei/kWh, TVA inclus, pentru consumul de energie electrică realizat de la 1 ianuarie 2023.

GAZE NATURALE


CLIENT CASNIC:


În perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2025, prețul facturat nu va depăși valoarea de 0,31 lei/kWh cu TVA și toate costurile și tarifele reglementate incluse. Ca regulă generală, prețul tău facturat va fi cel mai mic dintre:
a) Prețul plafonat = 0,31 lei/kWh cu TVA, costuri și tarife reglementate incluse;
b) Prețul contractual ;
c) Prețul calculat conform art.2 alin.1 din OUG 27/2022 = costul de achiziție de pe piață al gazelor naturale din luna respectivă (conform art.3) + preț furnizare gaze naturale (0,012 lei/kWh, respectiv 0,0135 lei/kWh pentru FUI, conform art.4) + tarife reglementate (tarif distribuție, cost transport și înmagazinare) + TVA

CLIENT NONCASNIC:


În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, clientul noncasnic va fi facturat la maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus DACĂ:
a) în anul anterior la locul de consum a înregistrat un consum anual de cel mult 50.000 MWh;
b) este producător de energie termică;
c) este client noncasnic din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013;
d) este client noncasnic din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012;
e) locul de consum a fost racordat în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh.
Notă: Facilitățile mai-sus menționate vor fi evidențiate direct pe facturile de gaze naturale, pentru consumul înregistrat începând cu 1 ianuarie 2023.

Documentele necesare le regasiti mai jos:


DESCARCA OUG 27/2022 actualizat cu Legea 357/2022 (PDF) DESCARCA Legea 357/2022 (PDF)
DESCARCA Declarație pe proprie răspundere a clientului casnic care are adresă de domiciliu și de reședință (WORD) DESCARCA Cerere si Declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.357/2022 (word) DESCARCA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE - Anexa 4 (PDF) DESCARCA SOLICITARE - Anexa 5 (PDF)

Informatii actualizate la data de 01.09.2022 privind aplicarea schemei de compensare/plafonare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale

Începând cu data de 01.09.2022, schema de compensare/plafonare a energiei electrice/gaze naturale se modifică conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei. Pentru mai multe informatii accesati link-ul (LINK AICI)


În conformitate cu dispozițiile Articolul II din OUG 119/01.09.2022:
(1) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență a Guvernului începând cu data de 1 septembrie 2022, beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (1), lit. c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoțită de o declarație pe propria răspundere, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modelele pentru solicitare și pentru declarația pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
(2) Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)-e), care nu au depus solicitarea însoțită de o declarație pe propria răspundere în termenul prevăzut la alin. (1), precum și cei înființați după data de 1 septembrie 2022 beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor.
Documentele necesare le regasiti mai jos:


DESCARCA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE - Anexa 4 (PDF) DESCARCA SOLICITARE - Anexa 5 (PDF)

Informatii actualizate la data de 17.02.2022 privind aplicarea schemei de compensare/plafonare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022

In atentia consumatorilor noncasnici!

“Ordinul 112 din 12.02.2022/183 din 14.02.2022/173 din 15.02.2022 pentru aprobarea procedurii si termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor in baza carora se realizeaza decontarea, precum si a altor masuri necesare aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii"

Pentru mai multe informatii accesati link-ul (LINK AICI)

In conformitate cu dispozitiile art. 10 alin (1) Capitolul III din Ordinul 112 din 12.02.2022/183 din 14.02.2022/173 din 15.02.2022 in aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia de dispozitiile OUG nr. 118/2021, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, clientii finali prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanta de urgenta, vor depune la furnizorii de energie electrica/gaze naturale o cerere (anexa 1.10) insotita de o declaratie pe propria raspundere (anexa 1.11).


Documentele necesare le regasiti mai jos:

DESCARCA CERERE/DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE - Anexa 1.10 (PDF) DESCARCA CERERE/DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE - Anexa 1.10 (WORD) DESCARCA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CU PRIVIRE LA AJUTORUL DE MINIMIS - Anexa 1.11 (PDF) DESCARCA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CU PRIVIRE LA AJUTORUL DE MINIMIS - Anexa 1.11 (WORD)

In situatia in care, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022 au fost depuse anexele 1.8 si 1.9, va punem in vedere necesitatea transmiterii celor 2 anexe de mai sus (anexa 1.10 si anexa 1.11) in scopul aplicarii Ordinului 112 din 12.02.2022/183 din 14.02.2022/173 din 15.02.2022.

Documentele completate, semnate si stampilate se vor transmite catre noi prin urmatoarele metode de comunicare:
a) in format electronic la adresa de email: office@getica95.ro;
b) prin fax la nr. 021 321 11 18;
c) fizic sau prin posta/curier la adresa: Cladirea City Busiess Center, Str Nerva Traian, Nr 3, Etaj 3, Sector 3, Bucuresti, cod postal 031041, Romania;
d) prin posta/curier la adresa: Mun. Rm. Sarat, str. Dorobanti, nr.20, jud. Buzau, cod postal 125300


Incepand cu 01.02.2022, masura de exceptare a fost abrogata conform OUG 3/2022 (LINK AICI)

In atentia consumatorilor casnici!

CONDIŢIILE ÎN CARE CLIENŢII CASNICI POT BENEFICIA DE COMPENSAREA FACTURII DE ENERGIE ŞI PLAFONAREA PREŢULUI LA ENERGIE ELECTRICĂ ŞI GAZE NATURALE, accesati link-ul de pe site-ul ANRE (LINK AICI)

“LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"

(LINK AICI)
Informare privind modul de preluare de către Furnizorul de Ultimă Instanță a locurilor de consum ale clienților noncasnici în cazul încetării contractului de furnizare a energiei electrice

Pentru mai multe informatii accesati link-ul aici

Descarca Informare privind modul de preluare de către Furnizorul de Ultimă Instanță a locurilor de consum ale clienților noncasnici în cazul încetării contractului de furnizare a energiei electrice ANRE (PDF)

Informare pentru Clienții Vulnerabili

“Clientul final aparținand unei categorii de clienți casnici, care din motive de vârstă, sănatate sau venituri reduse se află în risc de marginalizare socială și care, pentru prevenirea acestui risc beneficiază de măsuri de protecție socială, inclusiv de natură financiară."

Vezi detalii

COMUNICAT DE PRESĂ

“ANRE simplifică procedurile de contractare și de stabilire a consumului de energie electrică pentru clienții finali"

Vezi detalii

Liberalizarea pietei de energie electrica

Liberalizarea pietei de energie electrica - recomandari pentru clientul casnic (Vezi detalii - descarca PDF)

Vezi detalii

Link-ul ANRE pentru accesare comparator oferte:

Accesare comparator oferte ANRE

ANRE: Informare privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice de către clientul casnic (Vezi detalii - descarca PDF)

Vezi detalii

ANRE: Informare privind actele necesare la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice de către clientul casnic (Vezi detalii - descarca PDF)

Vezi detalii

POSF - Platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică si de gaze naturale la nivel nationalPOSF este platforma informatică unică la nivel național dedicată clienților finali de energie electrică și gaze naturale, care optimizează procesele operaționale generate de solicitările de schimbare a furnizorului, prin gestionarea fluxurilor de informații și documente în mod automatizat, unitar și prin implementarea unui cadru de lucru accesibil participanților la piață implicați.Prin intermediul POSF clientul final de energie electrică/gaze naturale poate să:

- Vizualizeze și să gestioneze locurile proprii de consum;

- Vizualizeze și să gestioneze contractele de furnizare;

- Aleagă din comparator ofertele de contracte de furnizare pe care le consideră potrivite;

- Transmită furnizorului toate informațiile și documentele necesare contractării;

- Schimbe furnizorul în cel mult 24 de ore de la încheierea noului contractului sau de la data dorită.

Prin intermediul POSF furnizorii de energie electrică/gaze naturale validează cererile de încheiere a contractelor de furnizare, înregistrează și gestionează contractele de furnizare și datele despre clienții finali din portofoliu și contractele încheiate cu operatorii de rețele/sisteme.

Prin intermediul POSF operatorii de rețele/sistem de electrică/gaze naturale înregistrează și gestionează locurile de consum și contractele pentru prestarea serviciilor de rețea.

Organizarea și funcționarea POSF se face în baza regulamentului specific aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 3/2022 cu modificările ulterioare.

Acceseaza legatura (website) catre portal POSF: (apasa buton pentru accesare link)

Liberalizarea pietei de gaze naturale

Liberalizarea pietei de gaze naturale - recomandari pentru clientul casnic (Vezi detalii - descarca PDF)

Vezi detalii

Link-ul ANRE pentru accesare comparator oferte:

Accesare comparator oferte ANRE

Anunț privind activitatea de furnizare GAZE NATURALE

“Clienții casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea reglementată”, în conformitate cu modificările prevăzute la art. 61 pct.13, din OUG nr.114/2018, aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, la art.174 alin. (71).

Vezi detalii

CLIENTI CASNICI

Factura lunara

Factura lunara

Informare factura lunara digitala in "Contul tau Getica"

Grafice

Grafice

Acces garantat la grafice si estimari personalizate.

Consultanta

Consultanta

Consultanță privind implementarea măsurilor de reducere a consumului de energie electrică;

Solicita oferta personalizata pe e-mail, la: office@getica95.ro

CLIENTI NON CASNICI

Analiza

Analiza

Analiză preliminară gratuită în cadrul căreia se clarifică procedura de schimbare a furnizorului, se stabilesc condițiile viitorului contract reciproc avantajoase

Consultanta

Consultanta

Consultanță privind implementarea măsurilor de reducere a consumului de energie electrică;

Metering

Metering

Posibilitatea de încheiere a unor contracte de metering (transmiterea datelor orare de consum zilnic) cu operatorii de distribuţie

Solicita oferta personalizata pe e-mail, la: office@getica95.ro

Reducem costurile energiei electrice

Ofertă tip de furnizare energie electrică clienti noncasnici, valabila de la 11.06.2024 pana la 07.07.2024, (actualizata conform legisitatiei in vigoare, respectiv modificare tarif reglementat servicii de sistem conform ORD. ANRE 15/2024)

DESCĂRCĂ OFERTA

Pentru detalii va rog sa ne contactati la adresa: ofertare.noncasnic@getica95.ro

Reducem costurile energiei electrice

Ofertă tip de furnizare energie electrică clienti noncasnici, valabila de la 08.07.2024 pana la 10.01.2025, (actualizata conform legisitatiei in vigoare, respectiv modificare tarif cogenerare conform Ord. ANRE 48/2024)

DESCĂRCĂ OFERTA

Pentru detalii va rog sa ne contactati la adresa: ofertare.noncasnic@getica95.ro

Reducem costurile energiei electrice

Ofertă tip de furnizare energie electrică client casnic, valabila de la 11.06.2024 pana la 07.07.2024, (actualizata conform legisitatiei in vigoare, respectiv modificare tarif reglementat servicii de sistem conform ORD. ANRE 15/2024)

DESCĂRCĂ OFERTA

Pentru detalii va rog sa ne contactati la adresa: ofertare.casnic@getica95.ro

Reducem costurile energiei electrice

Ofertă tip de furnizare energie electrică client casnic, valabila de la 08.07.2024 pana la 10.01.2025, (actualizata conform legisitatiei in vigoare, respectiv modificare tarif cogenerare conform Ord. ANRE 48/2024)

DESCĂRCĂ OFERTA

Pentru detalii va rog sa ne contactati la adresa: ofertare.casnic@getica95.ro

Reducem costurile energiei electrice

Ofertă tip de furnizare energie electrică client casnic serviciu universal, valabila de la 11.06.2024 pana la 07.07.2024, (actualizata conform legisitatiei in vigoare, respectiv modificare tarif reglementat servicii de sistem conform ORD. ANRE 15/2024)

DESCĂRCĂ OFERTA

Pentru detalii va rog sa ne contactati la adresa: ofertare.casnic@getica95.ro

Reducem costurile energiei electrice

Ofertă tip de furnizare energie electrică client casnic serviciu universal, valabila de la 08.07.2024 pana la 10.01.2025, (actualizata conform legisitatiei in vigoare, respectiv modificare tarif cogenerare conform Ord. ANRE 48/2024)

DESCĂRCĂ OFERTA

Pentru detalii va rog sa ne contactati la adresa: ofertare.casnic@getica95.ro

Reducem costurile gazelor naturale

Oferta tip de furnizare gaze naturale client noncasnic, valabila de la 11.06.2024 pana la 10.07.2024

DESCĂRCĂ OFERTA

Reducem costurile gazelor naturale

Oferta tip de furnizare gaze naturale client casnic, valabila de la 11.06.2024 pana la 10.07.2024

DESCĂRCĂ OFERTA

Reducem costurile gazelor naturale

Oferta tip de furnizare gaze naturale client casnic, valabila de la 05.07.2024 pana la 04.08.2024 (actualizare tarif distributie cf. ORD. ANRE)

DESCĂRCĂ OFERTA

Reducem costurile gazelor naturale

Oferta tip de furnizare gaze naturale client noncasnic, valabila de la 05.07.2024 pana la 04.08.2024 (actualizare tarif distributie cf. ORD. ANRE)

DESCĂRCĂ OFERTA

GETICA 95 COM

Furnizor de energie

SC GETICA 95 COM SRL, societate cu capital integral privat, a luat fiinta in anul 1995, initial ca operator pe piata de cereale, ulterior, in baza cresterii continue a cifrei de afaceri, largindu-si sfera de preocupari in domeniile ingrasamintelor chimice, procesarii cerealelor si plantelor tehnice, producerii si comercializarii nutreturilor combinate pentru cresterea puilor si porcilor de carne si nu in ultimul rand al energiei - combustibili, gaze naturale si energie electrica (detalii pe www.getica95.ro)

SC GETICA 95 COM SRL opereaza pe piata de energie electrica din anul 2010 cand a obtinut licenta de furnizare, iar pe piata gazelor naturale din 2012, fiind licentiata si in acest domeniu.

Odata cu liberalizarea pietei de energie electrica si gaze, societatea si-a reorientat cea mai mare parte a prioritatilor catre comercializarea acestor produse, constituind in acest scop o echipa tanara, dinamica, cu competenta in domeniu, apta sa prezinte in mod obiectiv oferta noastra, sa urmareasca si sa duca la indeplinire contractele in derulare si sa atraga noi clienti.

Citeste mai mult

Vrei sa afli avantajele colaborarii cu GETICA 95 COM?

Contacteaza-ne acum la 0374.032.032